Regulamin Krajowej Sekcji

Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność".

Przyjęty Uchwałą Nr 2 /2016  XXVI Walnego Zebrania Delegatów

Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”

w Mikorzynie k/Konina  w dniu 06.05.2016 r.

 

§1

1.Regulamin niniejszy określa cel działania, strukturę, zasady powołania i funkcjonowania Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność, zwanej dalej Sekcją.

2.Siedzibą Sekcji jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni, ul Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia 3.

3.Sekcja zrzeszona jest w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność.

 

§2

W skład Sekcji wchodzą dobrowolnie jednostki organizacyjne Związku, zgodnie z postanowieniami §27 ust.3 i 4 Statutu, skupiające członków Związku zatrudnionych u pracodawców z branży węgla brunatnego i innych podmiotach współpracujących z górnictwem węgla brunatnego i innych podmiotach współpracujących z górnictwem węgla brunatnego.

§3

1.Jednostka organizacyjna Związku branży węgla brunatnego chcąca przystąpić do Sekcji składa do Rady Sekcji dokumenty, zgodnie z §19 ust. 1 Uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych z późniejszymi zmianami.

2.Rada Sekcji podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia jednostki organizacyjnej Związku do Sekcji w terminie 30 dni, od dostarczenia dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3.Niepodjęcie w czasie lub nie przekazanie uchwały, o której mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z przyjęciem jednostki organizacyjnej Związku do Sekcji, z mocy prawa.

4.Odmowa przyjęcia do Sekcji wymaga pisemnego uzasadnienia. Jednostka organizacyjna Związku ma prawo odwołać się do Komisji Krajowej w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały odmawiającej przyjęcie do Sekcji.

§4

Celem działania Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” jest ochrona praw i interesów pracowników członków NSZZ „Solidarność” branży węgla brunatnego, wzmocnienie struktur zakładowych poprzez: wymianę doświadczeń, znajomość problemów branżowych, wspólne przedsięwzięcia, oraz dążenie do właściwej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży, których jednostki organizacyjne Związku są członkami Sekcji.

§5

Przynależność do Sekcji wiąże się z koniecznością przestrzegania niniejszego Regulaminu, respektowania uchwał WZD Sekcji, uczestnictwa w posiedzeniach władz oraz w różnorodnych akcjach podjętych przez władzę Sekcji.

§6

Rada Sekcji  przed podjęciem decyzji, w sprawach dotyczących działalności Sekcji, przekazuje jednostkom organizacyjnym należącym do Sekcji lub przedstawicielowi danej jednostki w Radzie Sekcji informację o zagadnieniu, którego rozstrzygnięciem będzie się zajmować. W informacji wskazywana jest data i forma powiadomienia Rady Sekcji o stanowisku jednostki organizacyjnej Związku w danej sprawie.

§7

1. Władzami Sekcji są:

a.      Walne Zebranie Delegatów Sekcji;

b.      Rada Sekcji;

c.      Komisja Rewizyjna Sekcji;

 

2. Wszystkie władze Sekcji pochodzą z wyboru, zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”

 

3. Kadencja władz Sekcji pokrywa się z kadencją najwyższych władz Związku.

 

§ 8

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Sekcji należy:

a.      a.) uchwalanie regulaminu działalności Sekcji,

b.      b.) wybór przewodniczącego Rady Sekcji,

c.      c.) ustalenie liczby członków i wybór Rady Sekcji,

d.     d.) ustalenie liczby członków i wybór Komisji Rewizyjnej,

e.      e.) wybór delegatów na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S”,

f.       f.) rozpatrywanie sprawozdań Rady Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji,

g.      g.) uchwalanie programu działalności Sekcji, wnioskowanego przez Radę Sekcji,

h.      h.) podejmowanie uchwał i stanowisk

i.        i.) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Sekcji

j.        j.) uchwalanie regulaminu obrad Sekcji,

k.      k.) uchwalanie składki celowej.

l.        l.) zatwierdzanie strategii działania Sekcji opracowanej przez Radę Sekcji.

§ 9

Do kompetencji Rady Sekcji Krajowej należy:

a.) kierowanie działalnością Sekcji,

b.  b.) realizacja uchwał podjętych przez WZD Sekcji i władze nadrzędne w Związku,

c.   c.) wyznaczanie strategii działania Sekcji,        

d.   d.) wybór Prezydium Rady Sekcji,

      e.) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów Sekcji,

f.    f.) uchwalanie preliminarza budżetowego Sekcji,

g.   g.) bieżąca analiza i opiniowanie aktów prawnych dotyczących problemów Sekcji,

h.   h.) podejmowanie uchwał i decyzji w tym wiążących dla jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność" należących do Sekcji,

       i.) podejmowanie wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego Zebrania Delegatów,

j.     j.) opiniowanie aktów normatywnych dotyczących spraw zawodowych, branżowych i pracowniczych,

k.   k.) zbieranie i przekazywanie informacji, organizowanie zebrań,

l.     l.) utrzymywanie kontaktów z władzami Związku,

m.  m.) reprezentowanie członków Związku na forum krajowym i zagranicznym.

 

§ 10

Do kompetencji Prezydium Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” należy:

a.     a.)  kierowanie bieżącą działalnością Sekcji zgodnie z uchwałami władz zwierzchnich Związku.

b.     b.) podejmowanie decyzji finansowych zgodnie z przyjętym przez Radę Sekcji i preliminarzem budżetowym oraz uchwałami finansowymi.

c.     c.) szczegółowe kompetencje określi Rada Sekcji.

§ 11

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność” należy:

a. kontrola Rady Sekcji i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej,

b. ocena zgodności działania z postanowieniami regulaminu wewnętrznego, uchwał WZD i Rady Sekcji oraz wyższych struktur Związku.

§ 12

Działalność Sekcji finansowana jest przez:

a.      odpisy ze składek członkowskich, nie mniejsze niż 1% wpływów uzyskanych od składek członkowskich danej Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej) zrzeszonej w Sekcji.

b.      darowizny, zapisy i dotacje;

c.      inne środki uzyskiwane z Sekretariatu Górnictwa I Energetyki, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” bądź Zarządów Regionów, w których działają organizacje zrzeszone w Sekcji.

§ 13

1.        Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji może podjąć wyłącznie Walne Zebranie Delegatów Sekcji przy czym za uchwałą musi głosować więcej niż 75% uprawnionych do głosowania.

2.        Wyrejestrowanie Sekcji może nastąpić z niżej wymienionych przyczyn:

a/ Sekcja przestanie zrzeszać odpowiednią liczbę członków określoną w § 10 ust. 5 pkt.    2 Uchwały KK nr 17/08, zmienionej Uchwałą KK nr 18/09 i Uchwałą KK nr 20/10,

b/ nastąpił jej podział,  

c/ z własnej inicjatywy.

§ 14

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej, a między Walnymi Zebraniami Delegatów do Rady Sekcji Krajowej.