WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Wieleń 13-15.05.2010 r

Wojciech Ilnicki Przewodniczącym Solidarności Węgla Brunatnego.

W dniach 13-15 maja 2010r w Ośrodku Wczasów Rodzinnych "Turów" we Wieleniu odbyło się Sprowozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ "Solidarność". Nasz związek reprezentowało 16 osób. Oprócz "Turowa" w skład Sekcji wchodzą przedstawiciele PGE KWB Bełchatów S.A., KWB "Konin" S.A., KWB "Adamów" S.A., Kopex "Famago" Sp. z o.o., "Fugo" S.A., "Poltegor Instytut" S.A. - razem 48 delegatów.

Zebranie swoją obecnością zaszczycili Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Maciej Jankowski, Prezes Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego i jednocześnie Prezes PGE KWB Turów S.A. Stanisław Żuk. Ze strony prawnej nad obradami czuwała kancelaria prawna Krzysztof Nowicki, Łukasz Wereszczyński Spółka Partnerska Radców Prawnych.

Przewodniczącym zebrania został Zbigniew Holinka a wiceprzewodniczącym Zdzisław Boksa - przewodniczący Sekcji mijającej kadencji. Zebranie miało charakter wyborczy. Wybierano władzę na kolejne cztery lata. W trakcie przeprowadzania wyborów głos zabierali zaproszeni goście:

Maciej Jankowski - na wstępie pozdrowił górników od Przewodniczącego Komisji Krajowej Janusza Śniadka. W swoim wystąpieniu przedstawił krótko program obchodów XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” i jednocześnie zaprosił wszystkich członków związku do uczestniczenia w obchodach rocznicowych. Omówił także coraz trudniejszą sytuację pracowników w Polsce, problemy związkowców w zakładach i narastające rozwarstwienie społeczne.

Kazimierz Grajcarek, który podziękował Przewodniczącemu oraz wszystkim delegatom za poświęcenie i pracę na rzecz Sekcji, przypomniał że praca w związku to pewien rodzaj "służby" na którą jeśli już ktoś się decyduje to powinien robić to solidnie i rzetelnie. Wystosował prośbę do delegatów SKGWB jako od wielu lat doświadczonych związkowców by kandydowali na Zjazd Krajowy a następnie do Komisji Krajowej by mieć tam swoich reprezentantów jako branża węgla brunatnego. Zaapelował by dążyć do zmian w Statucie związku, który należałoby dostosować do obecnych standardów. Jako jeden z priorytetów tej kadencji określił walkę na rzecz zachowania emerytur górniczych, wprowadzenie odpowiednio konsultowanych z branżą zmian w prawie geologiczno – górniczym. Poinformował również o pomyśle wprowadzenia w Polsce tzw. kiosków internetowych, czyli wolnostojących punktów informacji internetowej, w których każdy członek związku na bieżąco będzie miał dostęp do informacji dotyczącej związku i każdej komisji zakładowej. Na zakończenie poprosił o wsparcie w wyborach Prezydenckich kandydata Jarosława Kaczyńskiego jako gwaranta dialogu społecznego ze stroną związkową.

Stanisław Żuk skupił się w swoim wystąpieniu na sprawach dialogu społecznego pracodawców z organizacjami związkowymi. Następnie przedstawił funkcjonowanie branży węgla brunatnego na tle całego sektora elektro-energetycznego. Niestety 2009 rok był jednym z najgorszych lat dla branży. Wydobyto 57 mln. ton węgla czyli o około 2,5 mln. ton mniej niż rok wcześniej. W samym KWB „Turów” S.A. wydobycie spadło o około 10%. Spadło również zatrudnienie w branży. W 2004 r. w zrzeszonych zakładach pracowało ok. 21 tys. ludzi, dziś niespełna 17 tys. Osiągnięciem ostatnich lat jest powołanie Zespołu Trójstronnego Branży Węgla Brunatnego gdzie wreszcie omawia się, konsultuje i uzgadnia sprawy dotyczące węgla brunatnego a tematem wiodącym nie jest energetyka.

W trakcie obrad Delegaci wybrali Przewodniczącego SKGWB, którym został kol. Wojciech Ilnicki – Przew. Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „S” przy PGE KWB Turów S.A., który otrzymał poparcie wszystkich 44 głosujących delegatów oraz Radę Sekcji w składzie:

Piotr Grzegorczyk, Roman Wawrzyniak, Witold Kłosowiak, - KWB "Konin" S.A., Marek Dołkowski - PGE KWB Turów S.A., Zdzisław Gadomski - KWB "Adamów" S.A., Adam Guzy - "Kopex" Famago S.A., Zbigniew Matyśkiewicz, Witold Poszwiński- PGE KWB Bełchatów S.A., Tadeusz Kurkowiak- "Poltegor" Instytut, Jerzy Kolaśniewski- "Fugo" Konin.

Delegatami na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki zostali Zdzisław Boksa, Adam Guzy, Wojciech Ilnicki, Tadeusz Kurkowiak, Piotr Grzegorczyk, Jerzy Kolaśniewski. Wybrano również pięcioosobową Komisję Rewizyjną  w składzie: Adam Nożewski, - KWB "Konin" S.A., Andrzej Oszust, Henryk Kulak - PGE KWB Turów S.A., Tomasz Majewski – Fugo S.A., Waldemar Stawowczyk – PGE KWB Bełchatów S.A.

W czasie obrad przyjęto szereg uchwał, wniosków i stanowisk. Do najważniejszych należą:

- wniosek do Komisji Krajowej o zwołanie do końca 2011 roku Statutowego Zjazdu Delegatów, którego zadaniem będzie opracowanie nowego Statutu Związku,

- stanowisko kierowane do Ministra Skarbu Państwa RP z wnioskiem o podjęcie wszelkich  możliwych działań mających na celu zabezpieczenie praw pracowniczych przed prywatyzacją kopalń w Koninie i Adamowie. W finale doprowadziłoby to do podpisania pakietu społecznego z inwestorem mającym nabyć akcje w/w. kopalń,

- stanowisko jednoznacznie popierające w działaniu Społeczną Radę Konsultacyjną BWB z dn. 10.05.2010 r. dotyczące naszej Umowy Gwarancyjnej. Naruszenie uzgodnień podpisanych 15 grudnia 2009 r. wpisuje się w kontynuowaną przez PGE S.A. politykę konfrontacji ze stroną społeczną i stanowi rażący przykład łamania zawartych i już obowiązujących porozumień. Jednocześnie jest wyrazem złej woli w prowadzeniu negocjacji i nie może być potraktowane inaczej, jak próba przerwania toczącego się dialogu społecznego.

Przyjęta przez związki zawodowe ścieżka dojścia  do podpisania już parafowanego Porozumienia – Umowy Gwarancyjnej obejmująca wszystkie prawem dozwolone środki, ze strajkiem włącznie, znalazło pełne poparcie WZD Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”

Po zakończeniu Zebrania delegaci do późnych godzin wieczornych, korzystali z gościnności ośrodka we Wieleniu i już mniej oficjalnie dyskutowali wymieniając poglądy na temat sytuacji w poszczególnych Spółkach oraz Komisjach Zakładowych.

FOTOGALERIA ZE ZJAZDU