Decyzja Prezydium KK nr 140/03
ws. wszczęcia sporu z rządem

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia upoważnić Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" do wszczęcia i prowadzenia w imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" sporu z Radą Ministrów na podstawie porozumienia Rady Ministrów i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ "Solidarność" z dnia 29
maja 1992 r.

Przedmiotem sporu są następujące żądania:

1. Wprowadzenie korekty do rządowego "Programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń w części odnoszącej się do wykonywania specjalistycznych robót górniczych.

2. Stworzenie przedsiębiorstwom zaplecza górniczego możliwości regulowania zaległości podatkowych w drodze przejęcia przez Skarb Państwa długów spółek węglowych wobec nich.

3. Zwolnienie dostawców maszyn, urządzeń, materiałów i usług dla górnictwa węgla kamiennego z podatku dochodowego i V AT w części odpowiadającej należnościom przysługującym tym przedsiębiorcom od spółek Skarbu Państwa, które przekazały majątek do Kompanii Węglowej S.A.

Do merytorycznego przygotowania i prowadzenia sporu Prezydium KK upoważnia zespół w składzie:

- Henryk Latarnik,
- Czesław Skulski,
- Stanisław Kowalski.

Gdańsk, 22 lipca 2003 r.