Data Wydarzenie Pobierz plik
MS Word
25.10.2002
Katowice
Odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych należących do wszystkich central związkowych działających w Zapleczu Górnictwa.
Wydano
komunikat.
pobierz plik
29.05.2002
Katowice
Odbył się Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Zakładów Zaplecza Górnictwa NSZZ "Solidarność", w którym uczestniczyli też zaproszeni goście.

Delegaci obradowali zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i Regulaminem Obrad WZD.

Przyjęto sprawozdanie Rady Sekcji za poprzednią kadencję oraz udzielono jej absolutorium. Wybrano Radę Sekcji i Komisję Rewizyjną.

Podjęto Uchwały, Stanowiska i Wnioski.

 

wszystkie dokumenty WZD
pobierz plik
21.06.2001 Odbyło się spotkanie z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej. Podpisano notatkę.

 

 pobierz plik
19.08.1999 Sekcja otrzymała odpowiedź na pismo do Premiera Rządu RP z dnia 07.07.1999  pobierz plik
07.07.1999
Katowice
Odbyło się spotkanie Przewodniczących Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" zaplecza górniczego.
Opracowano "
Tezy programowe dla Premiera i Rządu RP w celu ratowania polskiego przemysłu budowy i remontu maszyn górniczych oraz zakładów obsługi kopalń"
pobierz plik