REGULAMIN PRACY RADY SEKCJI KRAJOWEJ ZAKŁADÓW ZAPLECZA GÓRNICTWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 
NA KADENCJĘ 2002-2006

Celem działania Rady Sekcji Krajowej Zakładów Zaplecza Górniczego jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych członków zrzeszonych w organizacjach Zakładowych / Międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" w zakładach, które przynależą do SK ZZG . 

II ORGAN WYKONAWCZY SK ZZG 

 1. Organem wykonawczym i reprezentacyjnym SK ZZG jest Rada Sekcji w skład której wchodzą : 
  a) Przewodniczący Rady Sekcji 
  b) 3 V-ce Przewodniczących Rady Sekcji 
  c) Sekretarz Rady Sekcji 
  d) Członkowie Rady Sekcji 

III  KOMPETENCJE  RADY  SEKCJI 

Do kompetencji Rady Sekcji należy : 

 1. Wybór Prezydium Rady Sekcji. 
 2. Określenie zakresu działań Prezydium i Przewodniczącego. 
 3. Zatwierdzenie planu realizacji programu działania Rady Sekcji na podstawie Uchwał WZD Sekcji. 
 4. Opracowanie tematów i postulatów dotyczących SK ZZG do negocjacji wobec pracodawców, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i central związkowych. 
 5. Powoływanie członków zespołów. 
 6. Powoływanie doradców i ekspertów, oraz ustalanie zasad ich funkcjonowania. 
 7. Koordynowanie działalności organizacji zakładowych zrzeszonych w sekcji w sprawach dotyczących działań sekcji. 
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia się odpowiednio w Prezydium Komitetu Strajkowego, czy Komitetu Akcji Protestacyjnej na czas trwania strajku czy akcji protestacyjnej Rady Sekcji. 

IV  KOMPETENCJE  PREZYDIUM  RADY  SEKCJI 

 1. W celu sprawniejszego działania Rady Sekcji powołuje się Prezydium Rady Sekcji w skład którego wchodzą Przewodniczący, jego zastępcy i Sekretarz. 
 2. Do zakresu działalności Prezydium Rady Sekcji należy w szczególności: 
  a) Kierowanie bieżącą działalnością Rady Sekcji . 
  b) Przygotowanie projektu Preliminarza przychodów i wydatków SK ZZG, oraz projektów Uchwał i Stanowisk. 
  c) Podejmowanie Uchwał finansowych nie przekraczających jednorazowo zł do kwoty zł ... rocznie. 
  d) Organizowanie zebrań Rady Sekcji i Delegatów na WZD 
  e) Prowadzenie dokumentacji Związkowej i finansowej oraz prowadzenie ewidencji Komisji Zakładowych / Międzyzakładowych Przynależnych do SK ZZG . 
 3. Zebrania Prezydium Rady Sekcji odbywają się w siedzibie SK ZZG na Wniosek Przewodniczącego, lub innego członka Prezydium. 

V  PORZĄDEK  ZEBRANIA 

 1. Porządek zebrania przygotowuje Prezydium i przedstawia członkom Rady Sekcji w terminie nie przekraczającym 7 dni przed zebraniem (oprócz zebrań nadzwyczajnych). 
 2. Prezydium Rady Sekcji zobowiązane jest powiadomić Krajową Komisję Rewizyjną o terminie zebrania i przełożyć porządek zebrania. 
 3. Zatwierdzenie lub zmiana porządku zebrania następuje poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów na zebraniu Rady Sekcji. 

VI  ZEBRANIE  RADY  SEKCJI 

 1. Zebranie Rady Sekcji zwołuje się raz w kwartale, lub na pisemny Wniosek : 
  a) Prezydium Rady Sekcji. 
  b) 1/5 członków Rady Sekcji. 
  c) Krajowej Komisji Rewizyjnej Rady Sekcji. 
  d) Komisji Zakładowej / Międzyzakładowej, która przynależy do SK ZZG. 
 2. Termin zebrania l miejsce, ustala Prezydium Rady Sekcji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia Wniosku. 
 3. W sytuacjach nadzwyczajnych Prezydium Rady Sekcji może zwołać zebranie, pod warunkiem, że będą wszyscy członkowie Rady Sekcji powiadomieni o zebraniu i weźmie w nim udział więcej niż połowa członków Rady Sekcji. 
 4. Przewodniczącym zebrania jest Przewodniczący Rady Sekcji, a protokolantem jest Sekretarz Rady Sekcji, w razie ich nieobecności na zebraniu, inny członek Prezydium. 

VII  UDZIELANIE  I  ODBIERANIE  GŁOSU  NA  ZEBRANIU 

 1. Udzielanie głosu następuje po uprzednim podniesieniu ręki członka Rady Sekcji według kolejności zgłoszeń. 
 2. Wypowiedź ma być krótka, na konkretny temat i kończyć się Wnioskiem. 
 3. W przypadku nie przestrzegania powyższych zasad Przewodniczący zebrania ma prawo odebrania głosu.
 4. Przewodniczący zebrania i obecni członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej biorą udział w dyskusji na w/w zasadach. 
 5. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej uczestniczący w zebraniu nie mają prawa głosu w głosowaniach Rady Sekcji. 

VIII  ZGŁASZANIE  UCHWAŁ  I  STANOWISK 

 1. Każda Komisja Zakładowa / Międzyzakładowa przynależna do SK ZZG, oraz członek Rady Sekcji ma prawo zgłosić projekt uchwały , lub stanowiska w sprawach SK ZZG do Prezydium Rady Sekcji. 
 2. Warunkiem wprowadzenia przez Prezydium projektu uchwały lub stanowiska do porządku zebrania, jest dostarczenie go do Prezydium na piśmie w terminie 14 dni przed zebraniem Rady Sekcji. 
 3. Projekty uchwał i stanowisk zgłoszone w terminie późniejszym przez w/w mogą być wprowadzone do porządku zebrania za zgodą członków Rady Sekcji obecnych na zebraniu. 

IX  ZGŁASZANIE  UCHWAŁ  I  STANOWISK  NA  ZEBRANIU 

 1. Prawo zgłaszania Projektu Uchwał i Stanowisk ma każdy członek Rady Sekcji uczestniczący w zebraniu.
 2. W celu wprowadzenia do porządku zebrania i podjęcia dyskusji na temat zgłoszonego Projektu Uchwały, lub Stanowiska Przewodniczący zebrania zarządza głosowanie nad przyjęciem w/w Projektu. 
 3. Projekt Uchwały lub Stanowiska , który został odrzucony poprzez głosowanie większością głosów na zebraniu Rady Sekcji nie może być zgłoszony ponownie na tym zebraniu. 
 4. Po zakończeniu dyskusji nad przyjętym Projektem Uchwały lub Stanowiska pod dyskusje, po uwzględnieniu przegłosowanych poprawek, wnioskodawca formułuje treść Uchwały lub Stanowiska na piśmie do Przewodniczącego zebrania w celu przegłosowania. 
 5. Przewodniczący Zebrania odczytuje Uchwałę lub Stanowisko i poddaje go pod głosowanie. 
 6. Uchwała lub Stanowisko zostaje przyjęty większością głosów przez członków Rady Sekcji uczestniczących w zebraniu. 
 7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący zebrania. 

WNIOSKI FORMALNE 

 1. Do Wniosków Formalnych zalicza się wszystkie Wnioski dotyczące prowadzenia zebrania, a w szczególności : 
  a) Sposobu prowadzenia zebrania. 
  b) Zamknięcia dyskusji 
  c) Zmiany porządku zebrania 
  d) Zmiany Przewodniczącego zebrania, lub protokolanta. 
  e) Zmiany formy głosowania 
  f) Wniosek formalny zgłaszany jest poprzez podniesienie do góry obydwóch rąk. 
 2. Po zasygnalizowaniu Wniosku Formalnego w/w sposób, Przewodniczący zebrania przerywa obrady i po wysłuchaniu wnioskodawcy podaje sformułowany Wniosek pod głosowanie. 
 3. Wniosek Formalny członkowie Rady Sekcji obecni na zebraniu przyjmują większością głosów, a wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący zebrania.