W dniu 29 maja 2002 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Sekcji Krajowej Zakładów Zaplecza Górnictwa NSZZ "Solidarność".

Delegaci obradowali zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i Regulaminem Obrad WZD.
Przyjęto sprawozdanie Rady Sekcji z działalności w oraz udzielono jej absolutorium.
Wybrano
Radę Sekcji i Komisję Rewizyjną na nową kadencję władz Związku.
Podjęto
Uchwały, Stanowiska i Wnioski