Menu g堯wne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Ustawa o Zwi您kach Zawodowych


 

USTAWA
z dnia 23 maja 1991 r.
o zwi您kach zawodowych.


Rozdzia 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Zwi您ek zawodowy jest dobrowoln i samorz康n organizacj ludzi pracy, powo豉n do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.
2. Zwi您ek zawodowy jest niezale積y w swojej dzia豉lno軼i statutowej od pracodawców, administracji pa雟twowej i samorz康u terytorialnego oraz od innych organizacji.
3. Organy pa雟twowe, samorz康u terytorialnego i pracodawcy obowi您ani s traktowa jednakowo wszystkie zwi您ki zawodowe.

Art. 2.
1. Prawo tworzenia i wst瘼owania do zwi您ków zawodowych maj pracownicy bez wzgl璠u na podstaw stosunku pracy, cz這nkowie rolniczych spó責zielni produkcyjnych oraz osoby wykonuj帷e prac na podstawie umowy agencyjnej, je瞠li nie s pracodawcami.
2. Osobom wykonuj帷ym prac nak豉dcz przys逝guje prawo wst瘼owania do zwi您ków zawodowych dzia豉j帷ych w zak豉dzie pracy, z którym nawi您a造 umow o prac nak豉dcz.
3. Przej軼ie na emerytur lub rent nie pozbawia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, prawa przynale積o軼i i wst瘼owania do zwi您ków zawodowych.
4. Osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu zachowuj prawo przynale積o軼i do zwi您ków zawodowych, a je郵i nie s cz這nkami zwi您ków zawodowych, maj prawo wst瘼owania do zwi您ków zawodowych w przypadkach i na warunkach okre郵onych statutami zwi您ków.
5. Prawo tworzenia i wst瘼owania do zwi您ków zawodowych w zak豉dach pracy przys逝guje równie osobom skierowanym do tych zak豉dów w celu odbycia s逝瘺y zast瘼czej.
6. Do praw zwi您kowych funkcjonariuszy Policji, Stra篡 Granicznej i S逝瘺y Wi瞛iennej oraz stra瘸ków Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej, a tak瞠 pracowników Najwy窺zej Izby Kontroli stosuje si odpowiednio przepisy niniejszej ustawy, z uwzgl璠nieniem ogranicze wynikaj帷ych z odr瑿nych ustaw.
7. Przepisy ustawy dotycz帷e pracowników stosuje si odpowiednio równie do innych osób, o których mowa w ust. 1-6.

Art. 3.

Nikt nie mo瞠 ponosi ujemnych nast瘼stw z powodu przynale積o軼i do zwi您ku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji zwi您kowej. W szczególno軼i nie mo瞠 to by warunkiem nawi您ania stosunku pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika.

Art. 4.
Zwi您ki zawodowe reprezentuj pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a tak瞠 broni ich godno軼i, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Art. 5
.
Zwi您ki zawodowe maj prawo reprezentowania interesów pracowniczych na forum mi璠zynarodowym.

Art. 6.
Zwi您ki zawodowe wspó逝czestnicz w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.

Art. 7.
1. W zakresie praw i interesów zbiorowych zwi您ki zawodowe reprezentuj wszystkich pracowników, niezale積ie od ich przynale積o軼i zwi您kowej.
2. W sprawach indywidualnych stosunków pracy zwi您ki zawodowe reprezentuj prawa i interesy swoich cz這nków. Na wniosek pracownika niezrzeszonego zwi您ek zawodowy mo瞠 podj望 si obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.

Art. 8.
Na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach odr瑿nych zwi您ki zawodowe kontroluj przestrzeganie przepisów dotycz帷ych interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

Art. 9.
Statuty oraz uchwa造 zwi您kowe okre郵aj swobodnie struktury organizacyjne zwi您ków zawodowych. Zobowi您ania maj徠kowe mog podejmowa wy陰cznie statutowe organy struktur zwi您kowych posiadaj帷ych osobowo嗆 prawn.

Art. 10.
Zasady cz這nkostwa w zwi您ku zawodowym oraz sprawowania funkcji zwi您kowych ustalaj statuty i uchwa造 statutowych organów zwi您kowych.

Art. 11.
1. Zwi您ki zawodowe maj prawo tworzy ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) zwi您ków zawodowych.
2. Ogólnokrajowe zwi您ki zawodowe i zrzeszenia zwi您ków zawodowych mog tworzy ogólnokrajowe organizacje mi璠zyzwi您kowe (konfederacje).
3. Organizacje zwi您kowe, w tym federacje i konfederacje, maj prawo tworzenia i wst瘼owania do mi璠zynarodowych organizacji pracowników.
Rozdzia 2
Tworzenie zwi您ków zawodowych
Art. 12.
1. Zwi您ek zawodowy powstaje z mocy uchwa造 o jego utworzeniu, podj皻ej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia zwi您ków zawodowych.
2. Osoby, które podj窸y uchwa喚 o utworzeniu zwi您ku zawodowego, uchwalaj statut i wybieraj komitet za這篡cielski w liczbie od 3 do 7 osób.

Art. 13.

Statut zwi您ku zawodowego okre郵a w szczególno軼i:
1) nazw zwi您ku,
2) siedzib zwi您ku,
3) terytorialny i podmiotowy zakres dzia豉nia,
4) cele i zadania zwi您ku oraz sposoby i formy ich realizacji,
5) zasady nabywania i utraty cz這nkostwa,
6) prawa i obowi您ki cz這nków,
7) struktur organizacyjn zwi您ku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych zwi您ku maj osobowo嗆 prawn,
8) sposób reprezentowania zwi您ku oraz osoby upowa積ione do zaci庵ania zobowi您a maj徠kowych w imieniu zwi您ku,
9) organy zwi您ku, tryb ich wyboru i odwo豉nia, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji,
10) 廝ód豉 finansowania dzia豉lno軼i zwi您ku oraz sposób ustanawiania sk豉dek cz這nkowskich,
11) zasady uchwalania i zmian statutu,
12) sposób rozwi您ania zwi您ku i likwidacji jego maj徠ku.

Art. 14.
1. Zwi您ek zawodowy podlega obowi您kowi rejestracji w Krajowym Rejestrze S康owym, zwanym dalej "rejestrem".
2. Je瞠li komitet za這篡cielski nie z這篡 w terminie 30 dni od dnia za這瞠nia zwi您ku wniosku o rejestracj, uchwa豉 o utworzeniu zwi您ku traci moc.
3. Post瘼owanie w sprawach rejestracji jest wolne od op豉t s康owych.

Art. 15.
1. Zwi您ek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywaj osobowo嗆 prawn z dniem zarejestrowania.
2. (skre郵ony).

Art. 16.
1. Zwi您ek zawodowy zawiadamia niezw這cznie w豉軼iwy s康 o zmianie statutu. Zmiana wchodzi w 篡cie z up造wem 14 dni od dnia zawiadomienia, je瞠li s康 nie zg這si wcze郾iej zastrze瞠 co do jej zgodno軼i z prawem.
2. W razie zg這szenia zastrze瞠, o których mowa w ust. 1, s康 zawiadamia o nich zwi您ek zawodowy i wyznacza rozpraw dla ich rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez zwi您ek o zmianie statutu.
3. Art. 18 ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio.

Art. 17.
1. S康 skre郵a zwi您ek zawodowy z rejestru, gdy:
1) wskazany w statucie organ podj掖 uchwa喚 o rozwi您aniu zwi您ku,
2) zak豉d pracy, w którym dotychczas dzia豉 zwi您ek zawodowy, zosta wykre郵ony z w豉軼iwego rejestru z powodu likwidacji lub upad這軼i tego zak豉du albo jego przekszta販enia organizacyjno-prawnego, uniemo磧iwiaj帷ego kontynuowanie dzia豉lno軼i tego zwi您ku,
3) liczba cz這nków zwi您ku utrzymuje si poni瞠j 10 przez okres d逝窺zy ni 3 miesi帷e.

2. Okoliczno軼i wskazane w ust. 1 s康 stwierdza z urz璠u lub na wniosek zwi您ku zawodowego.
3. (skre郵ony).

Art. 18.
1. Sprawy dotycz帷e rejestracji zwi您ków zawodowych s rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu post瘼owania cywilnego o post瘼owaniu nieprocesowym.
2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, s康 rozpatruje w terminie 14 dni od dnia z這瞠nia wniosku.
3. (skre郵ony).
4. (skre郵ony).
Rozdzia 3
Uprawnienia zwi您ków zawodowych
Art. 19.
1. Ogólnokrajowa organizacja mi璠zyzwi您kowa, a tak瞠 ogólnokrajowy zwi您ek zawodowy reprezentatywny dla pracowników wi瘯szo軼i zak豉dów pracy maj prawo opiniowania za這瞠 i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie obj皻ym zadaniami zwi您ków zawodowych.
2. Organy w豉dzy i administracji pa雟twowej oraz organy samorz康u terytorialnego kieruj za這瞠nia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich w豉dz statutowych zwi您ku, okre郵aj帷 termin przedstawienia opinii, nie krótszy jednak ni 30 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uwa瘸 si za rezygnacj z prawa jej wyra瞠nia.
3. W razie odrzucenia w ca這軼i lub w cz窷ci stanowiska zwi您ku, w豉軼iwy organ administracji pa雟twowej lub samorz康u terytorialnego informuje o tym zwi您ek na pi鄉ie, podaj帷 uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbie積o軼i stanowisk zwi您ek mo瞠 przedstawi swoj opini na posiedzeniu w豉軼iwej komisji sejmowej, senackiej lub samorz康u terytorialnego.
4. Zwi您kom zawodowym przys逝guje prawo wyra瘸nia publicznie opinii na temat za這瞠 lub projektów, o których mowa w ust. 1, w 鈔odkach masowego przekazu, w tym tak瞠 w radio i telewizji.

Art. 20.
1. Ogólnokrajowa organizacja mi璠zyzwi您kowa, a tak瞠 ogólnokrajowy zwi您ek zawodowy reprezentatywny dla pracowników wi瘯szo軼i zak豉dów pracy maj prawo wyst瘼owania z wnioskami o wydanie lub zmian ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw obj皻ych zadaniami zwi您ku zawodowego. Wnioski dotycz帷e ustaw zwi您ek kieruje do posów lub organów maj帷ych prawo inicjatywy ustawodawczej. W przypadku aktów prawnych ni窺zego rz璠u wnioski kieruje si do organów uprawnionych do ich wydania.
2. Organ pa雟twowy, do którego zosta skierowany wniosek, obowi您any jest w terminie 30 dni przedstawi zwi您kowi zawodowemu swoje stanowisko, a w razie negatywnego stanowiska - tak瞠 jego uzasadnienie.

Art. 21.
1. Na zasadach ustalonych odr瑿nymi przepisami zwi您kom zawodowym przys逝guje prawo prowadzenia rokowa zbiorowych oraz zawierania uk豉dów zbiorowych pracy, a tak瞠 innych porozumie przewidzianych przepisami prawa pracy.
2. W ga喚ziach pracy nieobj皻ych uk豉dami zbiorowymi regulacja warunków pracy i p豉cy wymaga konsultacji ze zwi您kami zawodowymi.

Art. 22.
(uchylony)

Art. 23.
1. Zwi您ki zawodowe sprawuj kontrol nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestnicz, na zasadach okre郵onych odr瑿nymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy.
2. Je瞠li w sprawach, o których mowa w ust. 1, zdaniem zwi您ku zawodowego post瘼owanie organu administracji pa雟twowej i samorz康u terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwo軼i, zwi您ek mo瞠 wyst徙i do w豉軼iwego organu z 膨daniem spowodowania usuni璚ia we w豉軼iwym trybie stwierdzonej nieprawid這wo軼i.

Art. 24.
1. Dochód z dzia豉lno軼i gospodarczej prowadzonej przez zwi您ki zawodowe s逝篡 realizacji ich zada statutowych i nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 pomi璠zy ich cz這nków.
2. Zwi您ki zawodowe korzystaj ze zwolnie podatkowych przewidzianych dla stowarzysze.

Art. 25.
1. Pracownikowi powo豉nemu do pe軟ienia z wyboru funkcji zwi您kowej poza zak豉dem pracy, je瞠li z wyboru wynika obowi您ek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, przys逝guje - na wniosek organizacji zwi您kowej - prawo do urlopu bezp豉tnego.
1(1).
Pracownikowi, który po urlopie bezp豉tnym stawi si do pracy w terminie przewidzianym w art. 74 Kodeksu pracy, okres urlopu bezp豉tnego wlicza si do okresu pracy, od którego zale膨 uprawnienia pracownicze.
1(2). Rada Ministrów okre郵i, w drodze rozporz康zenia, tryb udzielania urlopu bezp豉tnego oraz zakres uprawnie przys逝guj帷ych pracownikowi korzystaj帷emu z tego urlopu.
2. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezb璠ny do wykonania dora幡ej czynno軼i wynikaj帷ej z jego funkcji zwi您kowej poza zak豉dem pracy, je瞠li czynno嗆 ta nie mo瞠 by wykonana w czasie wolnym od pracy.

Art. 25. 1.
1. Uprawnienia zak豉dowej organizacji zwi您kowej przys逝guj organizacji zrzeszaj帷ej co najmniej 10 cz這nków b璠帷ych:
1) pracownikami lub osobami wykonuj帷ymi prac na podstawie umowy o prac nak豉dcz u pracodawcy obj皻ego dzia豉niem tej organizacji albo
2) funkcjonariuszami, o których mowa w art. 2 ust. 6, pe軟i帷ymi s逝瘺 w jednostce obj皻ej dzia豉niem tej organizacji.
2. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia co kwarta - wed逝g stanu na ostatni dzie kwarta逝 - w terminie do 10 dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po tym kwartale, pracodawcy albo dowódcy jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, informacj o 陰cznej liczbie cz這nków tej organizacji, w tym o liczbie cz這nków, o których mowa w ust. 1.
Rozdzia 4
Zak豉dowa organizacja zwi您kowa
Art. 26.
Do zakresu dzia豉nia zak豉dowej organizacji zwi您kowej nale篡 w szczególno軼i:
1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorz康u za這gi w sprawach dotycz帷ych zbiorowych interesów i praw pracowników,
3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zak豉dzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególno軼i przepisów oraz zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy,
4) kierowanie dzia豉lno軼i spo貫cznej inspekcji pracy i wspó責zia豉nie z pa雟twow inspekcj pracy,
5) zajmowanie si warunkami 篡cia emerytów i rencistów.

Art. 26.1.
1. W razie przej軼ia zak豉du pracy lub jego cz窷ci na nowego pracodawc, dotychczasowy i nowy pracodawca s obowi您ani do poinformowania na pi鄉ie dzia豉j帷ych u ka盥ego z nich zak豉dowych organizacji zwi您kowych o przewidywanym terminie tego przej軼ia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracowników, a tak瞠 zamierzonych dzia豉niach dotycz帷ych warunków zatrudnienia tych pracowników, w szczególno軼i warunków pracy, p豉cy i przekwalifikowania.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotychczasowy i nowy pracodawca s obowi您ani przekaza co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przej軼ia zak豉du pracy lub jego cz窷ci.
3. Je瞠li dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza podj望 dzia豉nia dotycz帷e warunków zatrudnienia pracowników, jest obowi您any do podj璚ia negocjacji z zak豉dowymi organizacjami zwi您kowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie d逝窺zym ni 30 dni od dnia przekazania informacji o tych dzia豉niach.
4. W razie niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, z powodu niemo積o軼i uzgodnienia przez strony jego tre軼i, pracodawca samodzielnie podejmuje dzia豉nia w sprawach dotycz帷ych warunków zatrudnienia pracowników, uwzgl璠niaj帷 ustalenia dokonane z zak豉dowymi organizacjami zwi您kowymi w toku negocjacji nad zawarciem porozumienia.
5. Przepisy ust. 3 i 4 nie maj zastosowania, gdy tryb dokonania dzia豉 dotycz帷ych warunków zatrudnienia pracowników, jakie zamierza podj望 pracodawca, okre郵aj odr瑿ne przepisy.

Art. 27.
1. Ustalanie zasad wykorzystania zak豉dowego funduszu 鈍iadcze socjalnych, w tym podzia 鈔odków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje dzia豉lno軼i, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zak豉dow organizacj zwi您kow.
2. Przyznawanie pracownikom 鈍iadcze z funduszu, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w uzgodnieniu z zak豉dow organizacj zwi您kow.
3. Regulaminy nagród i premiowania s ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zak豉dow organizacj zwi您kow; dotyczy to równie zasad podzia逝 鈔odków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w pa雟twowej jednostce sfery bud瞠towej.
4. (skre郵ony).

Art. 28.
Pracodawca jest obowi您any udzieli na 膨danie zwi您ku zawodowego informacji niezb璠nych do prowadzenia dzia豉lno軼i zwi您kowej, w szczególno軼i informacji dotycz帷ych warunków pracy i zasad wynagradzania.

Art. 29.
1. W razie uzasadnionego podejrzenia, 瞠 w zak豉dzie pracy wyst瘼uje zagro瞠nie dla 篡cia lub zdrowia pracowników, zak豉dowa organizacja zwi您kowa mo瞠 wyst徙i do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich bada, zawiadamiaj帷 o tym równocze郾ie w豉軼iwego okr璕owego inspektora pracy. Pracodawca jest obowi您any w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zawiadomi zak豉dow organizacj zwi您kow o swoim stanowisku. W razie przeprowadzenia bada, pracodawca udost瘼nia ich wyniki zak豉dowej organizacji zwi您kowej wraz z informacj o sposobie i terminie usuni璚ia stwierdzonego zagro瞠nia.
2. Zawiadomienie zak豉dowej organizacji zwi您kowej o odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub niezaj璚ie przez pracodawc stanowiska wobec tego wniosku w terminie 14 dni od dnia jego z這瞠nia upowa積ia zak豉dow organizacj zwi您kow do przeprowadzenia niezb璠nych bada na koszt pracodawcy. O zamiarze podj璚ia bada, ich zakresie oraz przewidywanych kosztach zak豉dowa organizacja zwi您kowa zawiadamia pracodawc na pi鄉ie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. Pracodawca mo瞠 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, zwróci si do w豉軼iwego okr璕owego inspektora pracy o ustalenie celowo軼i zamierzonych bada lub ich niezb璠nego zakresu. Przeprowadzenie bada wbrew stanowisku inspektora pracy zwalnia pracodawc z obowi您ku pokrycia kosztów tych bada.

Art. 30.
1. W zak豉dzie pracy, w którym dzia豉 wi璚ej ni jedna organizacja zwi您kowa, ka盥a z nich broni praw i reprezentuje interesy swych cz這nków.
2. Pracownik niezrzeszony w zwi您ku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotycz帷ych pracowników b璠帷ych cz這nkami zwi您ku, je瞠li wybrana przez niego zak豉dowa organizacja zwi您kowa wyrazi zgod na obron jego praw pracowniczych.
2(1). W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowi您uj pracodawc do wspó責zia豉nia z zak豉dow organizacj zwi您kow, pracodawca jest obowi您any zwróci si do tej organizacji o informacj o pracownikach korzystaj帷ych z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ci庵u 5 dni zwalnia pracodawc od obowi您ku wspó責zia豉nia z zak豉dow organizacj zwi您kow w sprawach dotycz帷ych tych pracowników.
3. W sprawach dotycz帷ych zbiorowych praw i interesów pracowników organizacje zwi您kowe mog tworzy wspóln reprezentacj zwi您kow.
4. W sprawach wymagaj帷ych zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami zwi您kowymi, organizacje te przedstawiaj wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez ka盥orazowo wy豉nian do tych spraw wspóln reprezentacj zwi您kow okre郵a porozumienie zawarte przez organizacje zwi您kowe.
5. Je瞠li w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu zak豉dowego funduszu 鈍iadcze socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy, a tak瞠 okresów rozliczeniowych, o których mowa w art. 129 § 2 i art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, oraz wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 Kodeksu pracy, organizacje zwi您kowe albo organizacje zwi您kowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy nie przedstawi wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odr瑿nych stanowisk organizacji zwi您kowych.
6. (skre郵ony).

Art. 31.
1. Prawo do zwolnienia z obowi您ku 鈍iadczenia pracy na okres kadencji w zarz康zie zak豉dowej organizacji zwi您kowej przys逝guje:
1) cz窷ciowo jednemu pracownikowi w miesi璚znym wymiarze godzin równym liczbie cz這nków zatrudnionych w zak豉dzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150,
2) jednemu pracownikowi, gdy zwi您ek liczy od 150 do 500 cz這nków zatrudnionych w zak豉dzie pracy,
3) dwom pracownikom, gdy zwi您ek liczy od 501 do 1000 cz這nków zatrudnionych w zak豉dzie pracy,
4) trzem pracownikom, gdy zwi您ek liczy od 1001 do 2000 cz這nków zatrudnionych w zak豉dzie pracy,
5) kolejnemu pracownikowi za ka盥y rozpocz皻y nowy tysi帷, gdy zak豉dowa organizacja zwi您kowa liczy ponad 2000 cz這nków zatrudnionych w zak豉dzie pracy,
6) w niepe軟ym wymiarze godzin i wtedy mo瞠 ono by udzielane wi瘯szej liczbie pracowników, zgodnie z zasadami zawartymi w punktach poprzedzaj帷ych.
2. W zale積o軼i od wniosku zarz康u zak豉dowej organizacji zwi您kowej zwolnienia od pracy, o których mowa w ust. 1, udzielane s z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezp豉tnie. Rada Ministrów okre郵i, w drodze rozporz康zenia, tryb udzielania zwolnie od pracy oraz zakres uprawnie przys逝guj帷ych pracownikowi w czasie tych zwolnie.
3. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezb璠ny do wykonania dora幡ej czynno軼i wynikaj帷ej z jego funkcji zwi您kowej, je瞠li czynno嗆 ta nie mo瞠 by wykonana w czasie wolnym od pracy.

Art. 32.
1. Pracodawca bez zgody zarz康u zak豉dowej organizacji zwi您kowej nie mo瞠:
1) wypowiedzie ani rozwi您a stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwa陰 zarz康u jego cz這nkiem lub z innym pracownikiem b璠帷ym cz這nkiem danej zak豉dowej organizacji zwi您kowej, upowa積ionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonuj帷ej za pracodawc czynno軼i w sprawach z zakresu prawa pracy,
2) zmieni jednostronnie warunków pracy lub p豉cy na niekorzy嗆 pracownika, o którym mowa w pkt 1
- z wyj徠kiem gdy dopuszczaj to odr瑿ne przepisy.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, przys逝guje przez okres okre郵ony uchwa陰 zarz康u, a po jego up造wie - dodatkowo przez czas odpowiadaj帷y po這wie okresu okre郵onego uchwa陰, nie d逝瞠j jednak ni rok po jego up造wie.
3. Zarz康 zak豉dowej organizacji zwi您kowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 241
25a Kodeksu pracy, wskazuje pracodawcy pracowników podlegaj帷ych ochronie przewidzianej w ust. 1, w liczbie nie wi瘯szej ni liczba osób stanowi帷ych kadr kierownicz w zak豉dzie pracy albo liczba pracowników ustalona zgodnie z ust. 4.
4. Zarz康 zak豉dowej organizacji zwi您kowej, o której mowa w ust. 3, zrzeszaj帷ej do 20 cz這nków ma prawo wskaza pracodawcy 2 pracowników podlegaj帷ych ochronie przewidzianej w ust. 1, a w przypadku organizacji zrzeszaj帷ej wi璚ej ni 20 cz這nków b璠帷ych pracownikami ma prawo wskaza, jako podlegaj帷ych tej ochronie, 2 pracowników oraz dodatkowo:
1) po jednym pracowniku na ka盥e rozpocz皻e 10 cz這nków tej organizacji b璠帷ych pracownikami, w przedziale od 21 do 50 tych cz這nków,
2) po jednym pracowniku na ka盥e rozpocz皻e 20 cz這nków tej organizacji b璠帷ych pracownikami, w przedziale od 51 do 150 tych cz這nków,
3) po jednym pracowniku na ka盥e rozpocz皻e 30 cz這nków tej organizacji b璠帷ych pracownikami, w przedziale od 151 do 300 tych cz這nków,
4) po jednym pracowniku na ka盥e rozpocz皻e 40 cz這nków tej organizacji b璠帷ych pracownikami, w przedziale od 301 do 500 tych cz這nków,
5) po jednym pracowniku na ka盥e rozpocz皻e 50 cz這nków tej organizacji b璠帷ych pracownikami, w przedziale powy瞠j 500 tych cz這nków.
5. Osobami stanowi帷ymi kadr kierownicz w zak豉dzie pracy, o których mowa w ust. 3, s kieruj帷y jednoosobowo zak豉dem pracy i ich zast瘼cy albo wchodz帷y w sk豉d kolegialnego organu zarz康zaj帷ego zak豉dem pracy, a tak瞠 inne osoby wyznaczone do dokonywania za pracodawc czynno軼i w sprawach z zakresu prawa pracy.
6. Ochrona przewidziana w ust. 1, w zak豉dowej organizacji zwi您kowej innej ni wymieniona w ust. 3 i 4, przys逝guje jednemu pracownikowi imiennie wskazanemu uchwa陰 zarz康u tej organizacji.
7. Ochrona przewidziana w ust. 1 przys逝guje, przez okres 6 miesi璚y od dnia utworzenia komitetu za這篡cielskiego zak豉dowej organizacji zwi您kowej, nie wi璚ej ni trzem pracownikom imiennie wskazanym uchwa陰 komitetu za這篡cielskiego.
8. W przypadku gdy w豉軼iwy organ nie dokona wskazania, o którym mowa w ust. 3, 4, 6 albo 7, ochrona przewidziana w ust. 1 przys逝guje - w okresie do dokonania wskazania - odpowiednio przewodnicz帷emu zak豉dowej organizacji zwi您kowej b康 przewodnicz帷emu komitetu za這篡cielskiego.
9. Ochrona przewidziana w ust. 1 przys逝guje pracownikowi pe軟i帷emu z wyboru funkcj zwi您kow poza zak豉dow organizacj zwi您kow, korzystaj帷emu u pracodawcy z urlopu bezp豉tnego lub ze zwolnienia z obowi您ku 鈍iadczenia pracy. Ochrona przys逝guje w okresie tego urlopu lub zwolnienia oraz przez rok po up造wie tego okresu. Zgod, o której mowa w ust. 1, wyra瘸 w豉軼iwy statutowo organ organizacji zwi您kowej, w której pracownik pe軟i albo pe軟i t funkcj.
10. Minister w豉軼iwy do spraw pracy okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczegó這we zasady i tryb:
1) powiadamiania przez pracodawc zarz康u zak豉dowej organizacji zwi您kowej o liczbie osób stanowi帷ych kadr kierownicz w zak豉dzie pracy, o której mowa w ust. 5,
2) wskazywania przez zarz康 oraz komitet za這篡cielski zak豉dowej organizacji zwi您kowej pracowników podlegaj帷ych ochronie przewidzianej w ust. 1, a tak瞠 dokonywania zmian w takim wskazaniu.

Art. 33.
1. Pracodawca, na warunkach okre郵onych w umowie, jest obowi您any udost瘼ni zak豉dowej organizacji zwi您kowej pomieszczenia i urz康zenia techniczne niezb璠ne do wykonywania dzia豉lno軼i zwi您kowej w zak豉dzie pracy.
2. Zak豉dowej organizacji zwi您kowej oraz pracodawcy przys逝guje prawo wyst徙ienia do s康u pracy z roszczeniem wynikaj帷ym z niewykonania lub nienale篡tego wykonania umowy, o której mowa w ust. 1.
3. Je瞠li warunki udost瘼niania organizacji zwi您kowej pomieszcze i urz康ze technicznych okre郵aj postanowienia uk豉du zbiorowego pracy, prawo wyst徙ienia z roszczeniem, o którym mowa w ust. 2, przys逝guje pracodawcy lub ka盥ej z organizacji zwi您kowych, której postanowienia te dotycz.
4. Do post瘼owania w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post瘼owania cywilnego o post瘼owaniu z zakresu prawa pracy.

Art. 33.1.
1. Pracodawca, na pisemny wniosek zak豉dowej organizacji zwi您kowej i za pisemn zgod pracownika, jest obowi您any pobiera z wynagrodzenia pracownika sk豉dk zwi您kow w zadeklarowanej przez niego wysoko軼i.
2. Pracodawca jest obowi您any niezw這cznie przekazywa kwoty pobranych sk豉dek zwi您kowych na rachunek bankowy wskazany przez zak豉dow organizacj zwi您kow.

Art. 34. 1.
Przepisy art. 25
1-331
stosuje si do mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej obejmuj帷ej swoim dzia豉niem pracodawc, z zastrze瞠niem ust. 2 oraz art. 341 i 342.
2. Przy ustalaniu liczby cz這nków, o której mowa w art. 251 ust. 1, oraz prawa do zwolnienia z obowi您ku 鈍iadczenia pracy, o którym mowa w art. 31 ust. 1, uwzgl璠nia si liczb cz這nków mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców obj皻ych dzia豉niem tej organizacji.

Art. 34
1. 1.
Pracodawcy obj璚i dzia豉niem mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej ponosz koszty, w tym koszty wynagrodze i sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne, zwi您ane z zatrudnianiem pracownika zwolnionego:
1) z obowi您ku 鈍iadczenia pracy na okres kadencji w zarz康zie mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej - na podstawie art. 31 ust. 1 w zwi您ku z art. 34 ust. 2,
2) od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - na podstawie art. 31 ust. 3,
odpowiednio do udzia逝 liczby cz這nków tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy w 陰cznej liczbie cz這nków tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców obj皻ych dzia豉niem tej organizacji - w przeliczeniu na pe軟y wymiar czasu pracy.
2. Zarz康 mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej przedstawia pracodawcy, który zwolni pracownika lub pracowników z obowi您ku 鈍iadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, informacje o liczbie cz這nków tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawców obj皻ych dzia豉niem tej organizacji oraz u ka盥ego z tych pracodawców - w przeliczeniu na pe軟y wymiar czasu pracy, wed逝g stanu na ostatni dzie miesi帷a.
3. Zarz康 mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej przedstawia informacje, o których mowa w ust. 2, w terminie do 10 dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w którym nast徙i這 zwolnienie pracownika lub pracowników z obowi您ku 鈍iadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
4. Sposób i tryb ponoszenia kosztów, o których mowa w ust. 1, okre郵a ka盥y pracodawca, który zwolni pracownika lub pracowników z obowi您ku 鈍iadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w zakresie dotycz帷ym kosztów zwi您anych z zatrudnianiem tego pracownika lub tych pracowników.

Art. 342.

1. Zarz康 mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej, która w co najmniej jednym zak豉dzie pracy obj皻ym jej dzia豉niem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, mo瞠 wskaza pracowników podlegaj帷ych ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1:
1) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 lub
2) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 w jednym zak豉dzie pracy wskazanym przez t organizacj spo鈔ód zak豉dów pracy obj皻ych jej dzia豉niem, w którym ta organizacja zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a
Kodeksu pracy, powi瘯szonej o liczb pozosta造ch zak豉dów pracy obj皻ych dzia豉niem tej organizacji, w których jest zatrudnionych co najmniej 10 pracowników b璠帷ych jej cz這nkami.
2. W przypadku gdy mi璠zyzak豉dowa organizacja zwi您kowa w 瘸dnym zak豉dzie pracy z obj皻ych jej dzia豉niem nie zrzesza liczby pracowników wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a
Kodeksu pracy, liczba pracowników podlegaj帷ych ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 nie mo瞠 by wi瘯sza od liczby zak豉dów pracy obj皻ych dzia豉niem tej organizacji, które zatrudniaj co najmniej 10 pracowników b璠帷ych jej cz這nkami.
Rozdzia 5
Odpowiedzialno嗆 za naruszenie przepisów ustawy
Art. 35.
1. Kto w zwi您ku z zajmowanym stanowiskiem lub pe軟ion funkcj:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji zwi您kowej,
2) utrudnia wykonywanie dzia豉lno軼i zwi您kowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,
3) dyskryminuje pracownika z powodu przynale積o軼i do zwi您ku zawodowego, pozostawania poza zwi您kiem zawodowym lub wykonywania funkcji zwi您kowej,
4) nie dope軟ia obowi您ków okre郵onych w art. 261,
331 i 341
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno軼i.
2. Tej samej karze podlega ten, kto w zwi您ku z pe軟ion funkcj zwi您kow kieruje dzia豉lno軼i sprzeczn z ustaw.
3. Odpowiedzialno嗆 za kierowanie nielegalnym strajkiem okre郵a ustawa o rozwi您ywaniu sporów zbiorowych.

Art. 36.
1. S康 rejestrowy w razie stwierdzenia, 瞠 organ zwi您ku zawodowego prowadzi dzia豉lno嗆 sprzeczn z ustaw, wyznacza termin co najmniej 14 dni na dostosowanie dzia豉lno軼i tego organu do obowi您uj帷ego prawa. Post瘼owanie wszczyna si na wniosek w豉軼iwego prokuratora wojewódzkiego
(20).
2. W razie bezskutecznego up造wu terminu przewidzianego w ust. 1, s康 rejestrowy mo瞠:
1) orzec grzywn wobec poszczególnych cz這nków organu zwi您kowego w wysoko軼i okre郵onej w art. 163 § 1 Kodeksu post瘼owania cywilnego,
2) wyznaczy w豉dzom zwi您ku termin przeprowadzenia nowych wyborów do organu zwi您ku wymienionego w ust. 1, pod rygorem zawieszenia dzia豉lno軼i tego organu.
3. Je瞠li 鈔odki okre郵one w ust. 2 oka膨 si bezskuteczne, s康 rejestrowy, na wniosek Ministra Sprawiedliwo軼i, orzeka o skre郵eniu zwi您ku zawodowego z rejestru. Od tego orzeczenia przys逝guje apelacja.
4. Do spraw, o których mowa w ust. 1-3, stosuje si odpowiednio art. 18.
5. Zwi您ek zawodowy skre郵ony prawomocnym orzeczeniem z rejestru w my郵 ust. 3 jest obowi您any niezw這cznie zaprzesta swej dzia豉lno軼i, a w terminie najpó幡iej trzech miesi璚y od uprawomocnienia si tego orzeczenia dokona swojej likwidacji w sposób przewidziany w statucie.
Rozdzia 6
Przepisy szczególne

Art. 37. Spory mi璠zy zwi您kami zawodowymi a pracodawcami i ich organizacjami dotycz帷e interesów pracowniczych rozwi您ywane s na zasadach okre郵onych w odr瑿nej ustawie.

Art. 38. Przepisy ustawy dotycz帷e zwi您ków zawodowych stosuje si odpowiednio do organizacji zwi您kowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, z wy陰czeniem przepisu art. 12 ust. 1 w cz窷ci dotycz帷ej liczby za這篡cieli zwi您ku, a w cz窷ci dotycz帷ej liczby cz這nków zwi您ku przepisu art. 17 ust. 1 pkt 3.
Art. 39.
1. W zak豉dach pracy mog by tworzone pracownicze kasy zapomogowo-po篡czkowe, których cz這nkami mog by pracownicy, emeryci i renci軼i bez wzgl璠u na przynale積o嗆 zwi您kow. Nadzór spo貫czny nad tymi kasami sprawuj zwi您ki zawodowe.
2.-4. (utraci造 moc).
5. Rada Ministrów okre郵i w drodze rozporz康zenia szczegó這we zasady organizowania i dzia豉nia kas, o których mowa w ust. 1, obowi您ki zak豉dów pracy w tym zakresie.

Rozdzia 7
Zmiany w przepisach obowi您uj帷ych oraz przepisy przej軼iowe i ko鎍owe

Art. 40. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi您ku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 179, Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 319 i Nr 78, poz. 462) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany: (zmiany pomini皻e).

Art. 41. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o s逝瘺ie wojskowej 穎軟ierzy zawodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1983 r. Nr 16, poz. 78, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 4, poz. 19) po art. 48 dodaje si art. 48a w brzmieniu:
"Art. 48a. 1. 皋軟ierzom zawodowym nie przys逝guje prawo tworzenia i wst瘼owania do zwi您ków zawodowych. Obowi您kiem Pa雟twa jest zagwarantowanie 穎軟ierzowi zawodowemu godziwych warunków s逝瘺y i uposa瞠nia.
2. Z chwil powo豉nia do zawodowej s逝瘺y wojskowej ustaje dotychczasowe cz這nkostwo w zwi您kach zawodowych."

Art. 42. W ustawie z dnia 16 wrze郾ia 1982 r. o pracownikach urz璠ów pa雟twowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182 oraz z 1990 r. Nr 20, poz. 121 i Nr 51, poz. 300) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany: (zmiany pomini皻e).

Art. 43. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju s康ów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i Nr 89, poz. 517) dzia VI skre郵a si.

Art. 44. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103) rozdzia 7 skre郵a si.

Art. 45.
1. Nieruchomo軼i Zrzeszenia Zwi您ków Zawodowych wraz z ich wyposa瞠niem, przekazane na zasadach i w trybie okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 48 ust. 1 niniejszej ustawy, podlegaj podzia這wi, w równych cz窷ciach, pomi璠zy Niezale積y Samorz康ny Zwi您ek Zawodowy "Solidarno嗆" i Ogólnopolskie Porozumienie Zwi您ków Zawodowych.
1a. Je瞠li nieruchomo嗆, o której mowa w ust. 1, w dniu podzia逝 nie stanowi w豉sno軼i lub nie jest przedmiotem u篡tkowania wieczystego Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi您ków Zawodowych, podzia這wi pomi璠zy Niezale積y Samorz康ny Zwi您ek Zawodowy "Solidarno嗆" i Ogólnopolskie Porozumienie Zwi您ków Zawodowych podlegaj nak豉dy na nieruchomo嗆 poczynione przez Zrzeszenie Zwi您ków Zawodowych i zwrócone przez w豉軼iciela nieruchomo軼i.
2. Czynno軼i prawne przekraczaj帷e zakres zwyk貫go zarz康u maj徠kiem, którego dotyczy ust. 1, s niewa積e, a dokonane w drodze tych czynno軼i przeniesienia praw do sk豉dników maj徠kowych s bezskuteczne, korzy軼i za uzyskane przez osoby trzecie w wyniku tych czynno軼i podlegaj zwrotowi na rzecz uszczuplonego maj徠ku, o jakim mowa w tym przepisie.
3. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w terminie do dnia 31 sierpnia 1997 r., w oparciu o inwentaryzacj nieruchomo軼i, o których mowa w ust. 1, okre郵i w drodze rozporz康zenia wykazy nieruchomo軼i, które od dnia wej軼ia w 篡cie rozporz康zenia stanowi b璠 wy陰czn w豉sno嗆 albo przedmiot u篡tkowania wieczystego Niezale積ego Samorz康nego Zwi您ku Zawodowego "Solidarno嗆" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi您ków Zawodowych; wykazy te stanowi b璠 podstaw do ujawnienia praw w ksi璕ach wieczystych.
3a. Post瘼owanie w sprawach, o których mowa w ust. 1a i 3, wolne jest od op豉t s康owych.
4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w rozporz康zeniu, o którym mowa w ust. 3, okre郵i ponadto szczegó這we zasady i tryb:
1) przeniesienia praw do nieruchomo軼i podlegaj帷ych podzia這wi, o którym mowa w ust. 1,
2) rozlicze zwi您anych z tym podzia貫m, je瞠li warto嗆 poszczególnych nieruchomo軼i nie pozwoli na równy ich podzia.
5. Inwentaryzacj, o której mowa w ust. 3, przeprowadzi komisja powo豉na przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
6. Minister Pracy i Polityki Socjalnej dokona, w drodze decyzji, rozlicze, o których mowa w ust. 4 pkt 2.
7. Rozporz康zenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, Minister Pracy i Polityki Socjalnej wyda po zasi璕ni璚iu, w trybie okre郵onym w art. 19 ust. 2, opinii Niezale積ego Samorz康nego Zwi您ku Zawodowego "Solidarno嗆" i Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi您ków Zawodowych.

Art. 46. Rejestracja organizacji zwi您kowych dokonana przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy zachowuje moc prawn.

Art. 47. Pracownikom pe軟i帷ym z wyboru funkcje w zarz康zie zak豉dowej organizacji zwi您kowej, korzystaj帷ym w dniu wej軼ia w 篡cie ustawy ze zwolnienia od pracy na podstawie dotychczasowych przepisów, przys逝guje prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia od pracy na warunkach okre郵onych tymi przepisami, nie d逝瞠j jednak ni do dnia 30 czerwca 1993 r.

Art. 48.

1. Traci moc ustawa z dnia 8 pa寮ziernika 1982 r. o zwi您kach zawodowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 277, z 1988 r. Nr 11, poz. 84, z 1989 r. Nr 20, poz. 105 i z 1990 r. Nr 30, poz. 179).
2. Do czasu wydania rozporz康zenia Rady Ministrów, o którym mowa w art. 39 ust. 5 niniejszej ustawy, pozostaj w mocy przepisy wydane na podstawie art. 58 ustawy wymienionej w ust. 1.

Art. 49. Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 30 dni od dnia og這szenia.
Multimedia

Licznik odwiedzin: 1474471
©  Wszelkie prawa zastrze穎ne   SGiE 2011
Strona korzysta z plik闚 cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystaj帷 ze strony wyra瘸sz zgod na u篡wanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl康arki.
ZAMKNIJ